Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR
Anonymním dotazníkovým šetřením u reprezentativního vzorku obyvatel ČR starších 15 let )862 mužů a 857 žen) byly v rámci výzkumu sexuálního chování zjišťovány i hlavní zdroje sexuální informovanosti respondentů.
Dle dosažených výsledků lze konstatovat, že u české populace jsou nejvýznamnějším zdrojem informací o sexualitě vrstevníci. Rodina a škola přitom neplní svou roli dostatečně, současně je však zřejmé, že více žen než mužů získává informace v rodině a ve škole a naopak, více mužů mezi vrstevníky. Při rozdělení souboru dle jednotlivých věkových kategorií svědčí mezigenerační srovnání o pozitivních trendech - data prokazují postupné zvyšování významu rodinné a školní sexuální výchovy a snižování významu vrstevníků jako převažujícího zdroje informací. Současně se u nejmladších věkových skupin obyvatelstva zvyšuje i informační význam audiovizuálních a tištěných médií.
Klíčová slova: sexualita, informace o sexualitě, zdroje informací, sexuální výchova
Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav (1999). Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. Československá psychologie, 43(1), 61-66.

Abstract not available.
Keywords: sexuality, information concerning sexuality, information sources, sexual education