Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Konštruktová validita dotazníka štruktúry všeobecných záujmov (DŠVZ)
Na vzorke 108 žiakov bola overovaná konštruktová validita slovenského prekladu Dotazníka štruktúry všeobecných záujmov (Bergmann a Eder, 1992). Teoretický postulát Hollanda (1973) o hexagonálnom usporiadaní záujmov, ktorý je teoretickým východiskom overovaného dotazníka, bol pomocou korelačnej analýzy potvrdený. Diskutovaná je výnimka, v ktorej sa modelom postulovaná pozitívna korelácia medzi susediacimi záujmami nepotvrdila. Korelácia škál dotazníka s nástrojom, který meria odlišný konštrukt, je v súlade s očakávaním nízka a overované rozdiely medzi pohlaviami boli v súladě so zisteniami autorov originálneho nástroja. Faktorovou analýzou sa nepodarilo presvedčivo potvrdiť 6 faktorovú štruktúru nástroja a až uskutočnené opakované rotácie s vynechaním viacerých položiek umožnili nájsť akceptovateľné riešenie. Zatiaľ čo výsledky faktorovej analýzy predpokladajú vynechanie, resp. modifikáciu viacerých položiek so škálami sú dostatočne presvedčivé a podporujú názor, že Dotazník štruktúry všeobecných záukmov možno považovať za valídny nástroj.
Klíčová slova: profesní zájmy, Hollandův hexagonální model zájmů, konstrukční validita
Džuka, Jozef (1999). Konštruktová validita dotazníka štruktúry všeobecných záujmov (DŠVZ). Československá psychologie, 43(2), 143-154.

Abstract not available.
Keywords: profession interests, Holland´s hexagonal model of interests, construct validity