Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Psychické změny u nemocných po dobrovolné protialkoholní léčebě z pohledu rogersovského přístupu
Výzkum se zabýval nemocnými závislými na alkoholu (F 10.2), kteří byli léčeni dobrovolně psychoterapeuticky a socioterapeuticky v sedmi lůžkových zařízeních. Z důvodů etických, právních i odborných nebylo možné vytvořit kontrolní skupinu. U 66 nemocných (28 žen, 38 mužů) byl sejmut Regensburský inventář analýza inkongruencí, jeho statistické zpracování se uskutečnilo pomocí SPSS. Cílem výzkumu bylo zachytit změny v osobnosti nemocných navozené s velkou pravděpodobností léčebným pobytem. Jako statisticky signifikantní (t-test, U-test, alfa adjustace, míra účinnosti) byly zachyceny pozitivní změny v následujících osobnostních proměnných: sebedůvěra nemocných ( p < .001, ES = 1.11), příznivé sebepojetí včetně schopnosti tolerance a zvládání vnitřních rozporů (p < .001, ES = .48), zvýšení sebekongruentních zkušeností (p < ,001, ES = .45) a úbytek pocitů insuficience (p < .001, ES = .40). Nálezy zjištěné ve výzkumu považují autoři za předběžné a je třeba je prověřit další výzkumnou prací.
Klíčová slova: výzkum etylismu, inkongruence, životní události, psychoterapie, salutogeneze, sebepojetí
Vymětal, J. - Speierer , G. W. (1999). Psychické změny u nemocných po dobrovolné protialkoholní léčebě z pohledu rogersovského přístupu. Československá psychologie, 43(2), 155-164.

Abstract not available.
Keywords: alcoholism research, incongruity, life events, psychotherapy, salutogenesis, selfconcept