Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Motivační struktura alkoholově závislých v porovnání se vzorkem populace
Studie porovnává údaje získané českou verzí Dotazníku motivační struktury (motivational Structure Questionnaire - MSQ) u 170 pacientů s diagnózou F 10.2 (MKN - 10) s demograficky velmi podobnou srovnávací skupinou (n = 163), pokud jde o rodinný stav, pohlaví, věk a vzdělání. Hlavní analýza, hledání těch indexů MSQ, ve kterých se oba soubory významně liší, byla provedena metodou logistické regrese. V situaci, kdy nebyly žádným způsobem zohledněny typologické rozdíly závislosti na alkoholu, regresní model klasifikoval správně 68 % všech respondentů. Tyto tři indexy Dotazníku motivační struktury byly signifikantně rozlišujícími proměnnými mezi oběma soubory: Averzivní motivace, Převaha smutku nad radostí a Neefektivita. Další index Nepřiměřená angažovanost se blíží statistické významnosti (p = 0,0587). Některé, pro čtenáře nepracujícího s MSQ, překvapující výsledky jsou proto podrobněji diskutovány v kontextu léčebného režimu.
Klíčová slova: motivační struktura, Dotazník motivační struktury, ICD-10 (F10.2), DSM-IV (303.90)
Stuchlíková, Iva - Man, František - Popov, Petr (1999). Motivační struktura alkoholově závislých v porovnání se vzorkem populace. Československá psychologie, 43(3), 193-204.

Abstract not available.
Keywords: motivational structure, Motivational Structure Questionnaire, ICD-10 (F10.2), DSM-IV (303.90)