Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Primordialistické konštruovanie národa na Slovensku - medzigeneračné porovnanie
Autorka použila Q-triedenia v troch súboroch ľudí s maturitným a vysokoškolským vzdelaním: u mladých ľudí vo veku 20 - 25 rokov (n = 51), v strednom veku 40 - 45 rokov (n = 50) a u starších ľudí nad 60 rokov (n = 35). Účastníci výskumu triedili výroky o etnicite, etnickej identite, hodnotenia súčasnosti a histórie Slovákov a Slovenska, o maďarskej a rómskej menšine na Slovensku a princípoch politického života. V každej generácii sa výsledky 44 výrokov zredukovali do šiestich až siedmych nezávislých zoskupení (faktorov).
V tomto príspevku sa autorka sústredila na medzigeneračné porovnanie len tých zoskupení výrokov, v ktorých dominovali primordialistické výroky (které chápu národ a národnosť jednotlivcov ako nezmeniteľnú danosť). Výsledky ukázali, že u každej generácie sú primordialistické postoje zasadené v inom kontexte. Primordializmus (historické slovenské "národovecstvo") má pre príslušníkov roznych generácií rozdielny význam. U jednotlivcov može mať rozne podoby, stvárnené vekom jeho nositeľov, ako aj kultúrno-ekonomickými podmienkami, v ktorých si jednotlivci osvojovali a osvojujú primordialistickú perspektívu.
Klíčová slova: etnická identita, primordialistické přesvědčení, mezigenerační porovnávání
Bačová, Viera (1999). Primordialistické konštruovanie národa na Slovensku - medzigeneračné porovnanie. Československá psychologie, 43(3), 205-215.

Abstract not available.
Keywords: ethnic identity, primordialist beliefs, intergenerational comparison