Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vzťahy v primárnej rodine a ich vplyv na formovanie partnerstva
V štúdii byli analyzované súvislosti medzi vzťahmi v primárnej rodine a významom osobných vzorov rodičov pri formovaní partnerských vzťahov. Výskum bol prevedený na výskumnej vzorke pozostávajúcej zo snúbencov prd vstupom do manželstva a ich rodičov (n = 306). Títo tvorili 51 šesťčlenných jednotiek (snúbenecký pár, rodičia snúbenca a rodičia snúbenice). Vzťahy k otcovi, matke a partnerovi sme sledovali Testom sémantického výberu. Informácie o hodnotení partnera, jeho maskulinite - femininite, poskytoval Test inkonzistencie rolí. O spokojnosti a rozhodovaní vo vzťahu vypovedal anamnestický dotazník. Zistili sme významnú súvislosť medzi vzťahmi rodičov a detí. Synovia od rodičov prijímajú skor citlivosť na strach vo vzťahoch a dcéry najmä citlivosť na radostnú stránku vzťahov. Deti sa s rodičom rovnakého pohlavia stotožňujú v oceňovaní podobných vlastností u partnera, ako aj v oceňovaní jeho maskulinity, případne femininity. Rozhodovanie vo vlastnom manželstve otcov a matiek je významne podobné rozhodovaniu v manželstve rodičov. Snúbenecké páry prežívajú partnerský vzťah pozitívnejšie, ak v ich povodnej rodine rozhodovala prevažne matka a ak partnerka vykazuje istú mieru dominancie. Spokojnosť snúbencov v partnerskom vzťahu sa zvyšuje najmä v závislosti od pozitívneho vzťahu k otcovi.
Klíčová slova: vztahy k rodičům, partnerské vztahy, identifikace, volba partnera
Hofbauerová, Blanka (1999). Vzťahy v primárnej rodine a ich vplyv na formovanie partnerstva. Československá psychologie, 43(3), 216-230.

Abstract not available.
Keywords: relations to parents, partner relations, identification, partner choice