Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Pokus o konštruovanie stratégií mladých ľudí v oblasti sexuality
Autori sa v štúdii pokúsili prostredníctvom Q-metodológie o identifikovanie autentických konštrukcií sexuality u mladých ľudí (73 položiek z oblasti sexu, partnerstva, zodpovednosti, vernosti a rizika, 60 respondentov). Získali 9 konštrukcií (faktorov), ktoré štrukturálne interpretujú a kategorizujú z hľadiska ich rizikovosti pre sexuálne zdravie. Pri ich interpretovaní hľadajú aj súvislosti s aktuálnymi formami sociálneho diskurzu v oblasti sexuality (kresťanský, vedecký, občianský a HIV/AIDS rizikový) a extrapolujú potenciálnu efektívnosť týchto foriem diskurzu pri redukcii rizika v sexuálnom správaní sa.
Klíčová slova: diskurs, konstruování sexuality, sexuální zdraví, Q-metodologie
Bianchi, Gabriel - Popper, Miroslav - Lukšík, Ivan - Supeková, Marianna - Stenner, Paul (1999). Pokus o konštruovanie stratégií mladých ľudí v oblasti sexuality. Československá psychologie, 43(3), 231-252.

Abstract not available.
Keywords: discourse, constructing of sexuality, sexual health, Q-methodology