Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rozvíjanie empatie u pubescentov
Autorky sa zaoberali vo svojej výskumnej štúdii konštrukciou a overovaním efektivity programu rozvoja empatie použiteľného v práci s pubescentmi. Vo výskume participovalo 40 žiakov 7. ročníka, boli vytvorené 2 experimentálne a 2 kontrolné skupiny. Výcvik pozostávajúci zo 16 sedení trval 2 mesiace.
Ako metódy byli využité psychologické prístupy spočívajúce v rozvíjaní empatie prostredníctvom roznych individuálnych aktivít, ale aj spoločných činností založených na interakcii detí, ktoré umožňujú vciťovanie sa do prežívania inej osoby.
Efektivita programu rozvoja empatie bola preukázaná. Najviac sa podařilo rozvinúť emocionálnu zložku empatie. Výcvikový program je vhodný pre aplikáciu psychológom, pripadne zacvičeným pedagógom.
Klíčová slova: empatie, rozvoj empatie, efektivita programu rozvoje empatie
Mesárošová, Margita - Dančišinová, Andrea (1999). Rozvíjanie empatie u pubescentov. Československá psychologie, 43(3), 253-266.

Abstract not available.
Keywords: empathy, empathy development, effectiveness of empathy development program