Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia
Cílem studie je (a) deskripce znalostí studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia, (b) explorační a konfirmační faktorová analýza vazeb mezi obory na podkladě hodnocení studentů pedagogy v rámci ústních zkoušek, (c) ověření vztahu mezi akademickým výkonem studentů v prvních čtyřech semestrech studia a vzděláním jejich rodičů na modelu založeném na struktuře kovariančních matic.
Soubor tvořilo 92 studentů (40 mužů, 52 žen), přijatých na podkladě výsledků písemných zkoušek z biologie, fyziky a chemie ke studiu medicíny na 3. LFUK v akademickém roce 1992/93.
Struktura vztahů mezi hodnocením prospěchu v sedmi oborech a mezi akademickým výkonem a vzděláním rodičů byla testována technikou strukturálních rovnic programem EQS. Model I., inspirovaný explorační faktorovou analýzou, indikoval existenci dvou latentních proměnných - statických oborů (anatomie, lékařská chemie, biologie, biochemie) a předmětů dynamických (biofyzika, fyziologie). Model II. naznačil, že kognitivní zaměření studentů pocházejících z rodin s nižším vzděláním je flexibilnější ve srovnání se studenty z rodin s vyšším formálním vzděláním, kde by mohl být kladen větší důraz na znalosti.
Klíčová slova: model strukturálních rovnic, EQS, studenti medicíny, prospěch
Kožený, Jiří - Höschl, Cyril (1996). Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia. Československá psychologie, 40(3), 177-184.

Abstract not available.
Keywords: structural equation modeling, EQS, medical students, academic achievement