Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Způsob výchovy v rodině a osobnostní faktory HSPQ II. řádu
Na podkladě zpracování údajů ze souboru 1405 adolescentů (ve věku 15 až 17 let z různých míst v Čechách) byly zjištěny statisticky významné vztahy mezi Cattellovými osobnostními faktory vyššího řádu a ukazateli způsobu výchovy v rodině. Na rovině faktorů vyššího řádu se zjišťuje vztah mezi rodinnou výchovou a některými aspekty osobnosti dítěte citlivěji než na rovině faktorů prvního řádu, to se týká zejména společenské extraverze - introverze. Zjištěné vztahy jsou diferencovány podle jednotlivých faktorů, podle různých ukazatelů způsobu rodinné výchovy, včetně rozdílů mezi matčinou a otcovou výchovou, a podle rozdílů mezi chlapci a dívkami. Ukázala se důležitost výchovy obou rodičů a jejich komunikace s dítětem, přitom s některými specifiky otců a matek ve vztahu k synům a dcerám. Některé zjištěné vztahy podporují a dále rozpracovávají již dříve zjištěné poznatky o výchově, komunikaci v rodině a vývoji osobnosti. Další vztahy lze hypoteticky vysvětlit na podkladě dosavadních poznatků a zkušeností. Řada dílčích zjištění přináší otevřené otázky, které si vyžádají další výzkum.
Klíčová slova: česká mládež, způsob výchovy, výchova v rodině, HSPQ, osobnostní rysy
Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel (1999). Způsob výchovy v rodině a osobnostní faktory HSPQ II. řádu. Československá psychologie, 43(4), 289-299.

Abstract not available.
Keywords: Czech youth, parenting style, family upbringing, HSPQ, personality traits