Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sebapoznávanie v procese ontogenézy z pohľadu humanistickej psychológie
Cieľom tejto teoretickej štúdie je stručný náčrt základných trendov vo vývine sebapoznávania v rámci ontogenetického vývinu. Autorka vychádza pritom z klasických experimentálnych prác, ako i z fenomenologických prístupov. Sústreduje sa najmä na (a) reflexiu vlastného bytia a počiatky utvárania obrazu o sebe, (b) prenikanie hodnotiaceho aspektu do sebapoznávania, (c) vplyv kognitívnych procesov, najmä myslenia, (d) smerovanie k integrácii, (e) poznávanie vlastnej duševno - duchovnej podstaty.
Klíčová slova: obraz o sobě, sebevnímání, sebepoznávání, sebereflexe, sebehodnocení
Macková, Zdenka (1999). Sebapoznávanie v procese ontogenézy z pohľadu humanistickej psychológie. Československá psychologie, 43(4), 300-308.

Abstract not available.
Keywords: self-image, self-concept, self-knowledge, self-reflection, self-esteem