Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Kvalita života a epilepsie. Některé psychometrické charakteristiky české verze ESI-55, dotazníku pro operace epilepsie
V posledních desetiletích se u rostoucího počtu nemocných epilepsií přistupuje k neurochirurgické léčbě. Pro hodnocení výsledků operace není podstatné pouze to, zda došlo k vymizení či redukci záchvatů, ale též, jaké změny nastaly v kvalitě života. K měření těchto změn bylo vytvořeno více metod a jednou z prvních je ESI-55 (Vickerey, Hays, Gruber, 1992). Český převod byl individuálně administrován 146 pacientům (66 žen, 80 mužů). Naším cílem bylo u tohoto souboru pacientů ověřit psychometrické vlastnosti dotazníku.
Reliabilita podle Cronbachova koeficientu alfa byla u 9 z 11 základních škál zřetelně vyšší než obvykle vyžadovaná hodnota 0,70. Výjimkou byly škály Celková kvalita života a Sociální výkonnost. Validita byla posuzována užitím souběžné validity s českým převodem Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI). Dále užitím souběžné validity s původními českými metodami SUPOS (Subjektivní pocity a stavy) a DSF (Dotazník spokojenosti a frustrace). Souběžná validita s WPSI a českými osobnostními dotazníky je - soudě podle množství statisticky významných a logicky dobře vysvětlitelných korelací - vysoká.
Faktorová analýza vedla stejně jako v USA k třífaktorovému řešení (1. psychické zdraví, 2. výkon rolí/kognitivní výkonnost, 3. tělesná výkonnost), které nabízí zajímavé interpretace.
Klíčová slova: epilepsie, kvalita života, neurochirurgická operace, Epilepsy Surgery Inventory (ESI-55), faktorová analýza
Preiss, Jan - Haas, Tomáš (1999). Kvalita života a epilepsie. Některé psychometrické charakteristiky české verze ESI-55, dotazníku pro operace epilepsie. Československá psychologie, 43(4), 309-322.

Abstract not available.
Keywords: epilepsy, quality of life, neurosurgery, Epilepsy Surgery Inventory (ESI-55), factor analysis