Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Faktory ovlivňující přesnost dvojnásobného zrychlení a zpomalení tempa (příspěvek k psychologii hudby)
Ve dvou experimentech jsme zkoumali schopnost amatérských hudebníků změnit rychlost jejich rytmického ťukání v poměru 2 : 1 (zrychlení) nebo 1 : 2 (zpomalení). Byla použita různá základní tempa, která byla vyjádřena ve formě délky intervalu mezi začátky dvou sousedních podnětů; rychlost použitých temp byla od 400 do 1500 msec. Výsledky ukázaly, že dvojnásobné zrychlení a zpomalení tempa nebylo prováděno přesně. Přesnost změny tempa byla ovlivněna především rychlostí základního tempa. Zjistili jsme dvě odlišné tendence. V rychlých tempech se odchylky od očekávané hodnoty odpovídající poměru 2 : 1 (1 : 2) zmenšovala s postupným vzrůstem rychlosti tempa, zatímco u pomalých temp byl rend opačný. Úkol byl prováděn nejpřesněji v oblasti středních temp okolo 500 a 600 msec. Existence dvou odlišných tendencí s jasně definovaným přechodovým bodem mezi nimi souvisí s dobře známým perceptuálním jevem intervalu indiference. (Höring, 1864; Vierordt, 1868).
Klíčová slova: tempo, čas, vnímaní času, hudební interpretace
Franěk, Marek - Mates, Jiří (1999). Faktory ovlivňující přesnost dvojnásobného zrychlení a zpomalení tempa (příspěvek k psychologii hudby). Československá psychologie, 43(4), 323-337.

Abstract not available.
Keywords: tempo, timing, time perception, musical performance