Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Výnimočný talent ťažko viacnásobne postihnutého dievčaťa
Kazuistická štúdia ťažko pohybovo, sluchovo a rečovo postihnutého dvadsaťročného dievčaťa s výnimočným výtvarným talentom dokumentuje následovné: 1. Postihnutie a nadanie sú nezávislé fenomény, nadpriemerné nadanie sa može rozvinúť aj u ťažko postihnutého jednotlivca. 2. Kľúčovú úlohu pre rozvoj myslenia diaťaťa má jeho komunikácia so svetom. Tá je možná aj inou než verbálnou formou. Úlohou odborníka je hľadať využiteľné komunikačné kanály, čo mu umožní realizovať diagnostiku i intervenciu. 3. Okrem kompenzácie postihnutia sa má intervencia sústrediť na stimuláciu pozitívnych stránok osobnosti klienta. 4. Cieľom intervencie nie je prisposobiť postihnutého "norme" majoritnej populácie, ale pomocť mu napľňať kvalitu jeho života.
Klíčová slova: postižení, nadání, sociální začlenění, výtvarný talent, kvalita života
Dočkal, Vladimír (1999). Výnimočný talent ťažko viacnásobne postihnutého dievčaťa. Československá psychologie, 43(4), 358-368.

Abstract not available.
Keywords: handicap, giftedness, social integration, talent for visual arts, quality of life