Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
K problematice diferencí v rysech osobnosti
Autoři navrhují jednu metodickou možnost k vystižení kvalitativně odlišných forem téhož rysu osobností. Specifičnost rysu vyjadřují nejen hodnotami jádrového faktoru, ale také vztahem tohoto faktoru k jiným faktorům, popřípadě subsystémům osobnosti. Chápou tedy rys osobnosti jako relativně vyčleněný subsystém, který se překrývá s jinými subsystémy, a právě tím získává specifické kvalitativní zabarvení.
Zpracovali údaje ze souboru 1405 adolescentů ve věku 15 - 17 let z různých lokalit v Čechách. Každá osoba vyplnila Cattellův osobnostní dotazník HSPQ a dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Ilustrovali různé úrovně složitosti rysu osobnosti: 1) rys má jeden jádrový faktor prvního řádu a několi doplňkových faktorů, 2) rys je přibližně vyjádřen faktorem vyššího řádu, 3) faktor vyššího řádu vyjadřuje trs rysů. Ve všech uvedených případech lze přihlížet ke vztahu k dalším, doplňkovým faktorům.
Získali některé údaje a metodické náměty ke zkoumání rozdílů mezi pohlavími v rysech osobnosti.
Zjistili také údaje o vztazích rysu a jeho specifických diferencí k způsobu výchovy v rodině, jak ho percipují mladiství. K tomu užili analýzy dvojice faktorů osobnosti (jádrového a doplňkového) ve vztahu k ukazatelům způsobu výchovy. Tohoto postupu lze užít také ke zkoumání vztahu diferencí v rysu k libovolné podmínce ve vývoji osobnosti.
Navržený postup a jeho dosavadní výsledky považují za předběžné. Přinášejí náměty pro další výzkum včetně menších souborů osob s kazuistickým rozborem.
Klíčová slova: rysy osobnosti, způsob výchovy, výchova v rodině, osobnostní rozdíly
Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel (1999). K problematice diferencí v rysech osobnosti. Československá psychologie, 43(5), 385-395.

Abstract not available.
Keywords: personality traits, parenting style, family upbringing, differences