Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku
Analýza výpovedí 296 respondentov s vysokoškolským vzdelaním ukázala, že väčšina slovenskej inteligencie je ideologicky nevyhranená. Len minorita z minority inteligencie je liberálne orientovaná a konzistentne uznáva odlišný súbor hodnot ako majoritná populácia. Liberálna inteligencia nielen odlišne hodnotí politické a ekonomické otázky ako nie-liberálna, ale aj odlišne vymedzuje svoju sociálnu identitu. Situuje ju do tesnejšej blízkosti k disidentom, k pravicovým politikom, k novinárom a vedcom, viac sympatizuje s podnikateľskou sférou a viac sa dištancuje od robotníkov a roľníkov.
Liberálne orientovaná inteligencia vehementnejšie podporuje racionalitu, modernizáciu, podnikavosť a individuálnu iniciatívu než nie-liberálna inteligencia, ktorá zas kladie väčší doraz na sociálne a národné hodnoty. Kým liberáli chápu štát ako správu vecí verejných, nie-liberáli ponímajú štát ako nástroj na ochranu národných záujmov a paternalistickej sociálnej politiky.
Inteligencia vo všeobecnosti sa identifikuje so skupinami, ktoré nemajú ani politickú, ani ekonomickú moc. Najviac sympatií vyjadrila ku kategórii nezávislých profesií spätých s poznávacou, vzdelávacou a tvorivou činnosťou.
Reprezentanti inteligencie vyjadrili nespokojnosť so svojim nízkym spoločenským statusom a želajú si svoj status zvýšiť pravdepodobne viac v zmysle ekonomickom ako v zmysle spoločenskej prestíže. Výsledky boli diskutované najmä vzhľadom na nomický a anomický charakter menšiny v zmysle Moscoviciho vymedzenia. Slovenská inteligencia predstavuje nomickú skupinu v tom zmysle, že sa pouzitívně identifikuje s väčšinou intelektuálnych profesií a vydeľuje sa od ostatných spoločenských kategórií ako špecifická skupina. Anomickou skupinou je inteligencia v tom zmysle, že sa priraďuje k skupinám bezmocných, že si nie je dostatočne vedomá svojej pozitívnej špecifičnosti, najmä svojho intelektuálneho vplyvu. Špecifický rys anómie slovenskej inteligencie spočívá zrejme v tom, že vzdelanie, ktorým disponuje, nevie, alebo nemá možnosť využiť, aby zvýšila svoj spoločenský vplyv.
Klíčová slova: politická a sociální identita, inteligence, nomické a anomické skupiny
Plichtová, Jana - Brozmanová, Elena - Berecká, Oľga (1999). Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku. Československá psychologie, 43(5), 396-421.

Abstract not available.
Keywords: political and social identity, intelligentsia, nomic and anomic groups