Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Transformace v České republice: Věk, ekonomický stres a deprese
V souvislosti s transformačním procesem v České republice byl zkoumán vztah mezi věkem, ekonomickým stresem a depresí. V roce 1994, kdy byly podklady pro výzkum shromažďovány, již hlavní "návazná" fáze transformace proběhla, nicméně ekonomický tlak pokračuje a dopadá zejména na starší část populace. Reprezentativní soubor tvořilo 740 domácností ČR (639 žen a 548 mužů zahrnutých do této analýzy). Výsledky dvourozměrné analýzy potvrzují závislost věku na expozici a zranitelnosti vůči stresu, které stoupají zejména v penzijním věku.
Vícerozměrná analýza ukazuje, že existují vztahy mezi věkem a ekonomickým stresem a stresem a depresí. V případě, že zranitelnost je konstantní, vztah mezi ekonomickým stresem a depresí je vyšší u mužů. U žen je tento vztah zmírňován kontrolou. Interpretace výsledků výzkumu vychází ze stavu v ČR, kde jsou starší lidé transformačním procesem, ve srovnání s jinými věkovými skupinami, znevýhodněni.
Klíčová slova: věk, ekonomický stres, deprese, zdraví, sociální podpora
Pechačová, Zdeňka - Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick (1996). Transformace v České republice: Věk, ekonomický stres a deprese. Československá psychologie, 40(3), 185-196.

Abstract not available.
Keywords: age, economic stress, depression, health, social support