Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Prístupy k problémomj správania z hľadiska neurobehaviorálnej toxikológie
Neuropsychológia, povodná vedná disciplína, skúmajúca vzťah medzi poškodením mozgu a správaním jedinca, vstúpila do toxikologického výskumu paralelne s rozvojom jej klinických vyšetrovacích metód. V rámci toxikológie sa vyšpecifikovala nová vedná disciplína "neurotoxikológia" na samostatný vedný odbor so silným postavením medzi medicínskymi a biologickými vedami.
V neurotoxikológii má už dnes významné postavenie neurobehaviorálna toxikológia. Doležitou súčasťou tejto vednej oblasti je problematika správania v zmysle skúmania účinku toxických látok na hierarchicky usporiadané kognitívne funkcie a procesy, osobnosť, vrátane vonkajších prejavov správania.
V tomto zmysle sa v poslednej dobe stáva ve¡mi zaujímavé sledovanie účinku ťažkých kovov, najmä olova, rtuti a mangánu. Posledný je zaujímavý tým, že je na jednej strane esenciálnym prvkom preorganizmus a na druhej strane vyššia dávka mangánu v organizme má neurotoxické účinky.
Predovšetkým psychológia so svojimi metódami získava prioritné možnosti uplatniť sa aj v tomto smere bádania, nakoľko disponuje arzenálom metód, ktoré možu zachytiť už veľmi jemné poškodenia NS, PNS (aj CNS); s možnosťou realizovať nápravy reverzibilných zmien u neuropsychologického poškodenia.
Zložitosť vzájomných vzťahov medzi neurotoxickými látkami a organizmom nie je sprostredkovávaná len biologicky, ale aj psycho-sociálne, teda cez faktory na prvý pohľad druhotné, ktoré sa však významne podieľajú na vzniku a rozvoji porúch CNS, s najčastejšou manifestáciou vo vonkajších prejavoch správania jedinca. V tomto kontexte vedeckého prístupu k chápaniu toxikológie životného a pracovného prostredia má psychológia a problém správania svoje významné postavenie.
Klíčová slova: neurobehaviorální toxikologie, kognitivní funkce, chování, životní prostředí
Šovčíková, Eva (1999). Prístupy k problémomj správania z hľadiska neurobehaviorálnej toxikológie. Československá psychologie, 43(5), 449-458.

Abstract not available.
Keywords: neurobehavioral toxicology, cognitive functions, behavior, environment