Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
K problematike normálneho a patologického smútenia
Cieľom štúdie je objasniť podstatu normálneho a patologického smútenia, ako aj ich vzájomných vzťahov. Prvá časť štúdie je venovaná problematike normálneho (nekomplikovaného) smútenia. Charakterizujú sa tzv. úlohy smútenia, na ktoré je zameraná smútková práca (J. W. Wordenova klasifikácia, šesť "R" procesov smútenia T. Rando). Podrobnejšie sa rozoberá J. Schneiderova fázová teória smútenia, ktorá explicitne formuluje rastový potenciál smútenia.
Druhá časť sa zaoberá klasickými i súčasnými koncepciami patologického (komplikovaného) smútenia. Priestor sa dáva názorom, podľa ktorých medzi komplikovaným a nekomplikovaným smútením existuje kontinuita a patológia sa týka skor intenzity alebo trvania smútkovej reakcie, ako prítomnosti alebo chýbania špecifického správania. Charakterizujú sa formy komplikovaných smútkových reakcií podľa J. W. Wordena, T. Rando a iných.
Tretia časť štúdie sprehľadňuje rizikové faktory komplikovaného smútenia (vzťahové faktory, situačné faktory, faktory životnej histórie, osobnostné faktory, sociálne faktory). Zmieňuje sa o vplyve traumatických strát na vznik posttraumatickej stresovej poruchy a komplikovaného smútenia.
V závere štúdie sú naznačené niektoré smera ďalšieho výskumu transcendencie životných strát. Tento výskum má význam nielen z teoretického, ale i praktického hľadiska (smútkové poradenstvo, smútková terapia).
Klíčová slova: životní ztráta, zármutek, normální (nekomplikované) smutnění, patologické (komplikované) smutnění, transcendencie životních ztrát
Taročková, Tatiana (1999). K problematike normálneho a patologického smútenia. Československá psychologie, 43(6), 517-526.

Abstract not available.
Keywords: life loss, grief, normal (uncomplicated) grieving. pathological (complicated) grieving, transcendence of life losses