Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Kognitivní dysfunkce a efekt léčgy u schizofrenní poruchy
Práce sleduje některé parametry pozornosti a paměti u skupiny hospitalihovaných mužů s diagnózou schizofrenní porucha. Tato skupina byla přešetřena po jednom roce ambulantní léčby. V průměru nedošlo k významnější změně, s výjimkou zrychlení psychomotorického tempa a zlepšení reakčního času na auditivní podněty. Nemocní s lepší prognózou vykazovali během indexové hospitalizace některé horší pozornostní parametry ve srovnání s nemocnými s nepříznivější prognózou, avšak tyto se postupně lepšily, zatímco tytéž parametry u nemocných s horší prognózou se spíše zhoršovaly. Jednotlivé položky škály aktuální paměti byly horší u méně úspěšně léčených již v indexové hospitalizaci ve srovnání s nemocnými s lepší prognózou.
Na základě našich výsledků a literárních údajů lze usuzovat, že některé komponenty kognitivní dysfunkce vykazují určitou dynamiku, jsou terapeuticky ovlivnitelné a mají prognostickou hodnotu.
Klíčová slova: kognitivní dysfunkce, schizofrenie, pozornost, paměť, prognóza
Češková, E. - Špaček, M. - Šindelářová M. (1999). Kognitivní dysfunkce a efekt léčgy u schizofrenní poruchy. Československá psychologie, 43(6), 527-535.

Abstract not available.
Keywords: cognitive dysfunction, schizophrenia, attention, memory, prognosis