Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Sebaodhaľovanie: Konštrukcia merného nástroja a identifikácia niektorých determinánt
Vo výskume bola skúmaná miera ochoty komunikácie na intímne témy v interpersonálnom kontakte v závislosti od vybraných situačných premenných. Respondenti (N=144) mali za úlohu v kontakte s experimentátorom odpovedať na 8 otázok zasahujúcich do ich intímnej sféry, pričom vtieravosť otázok mala kumulatívnu tendenciu. Respondenti odpovedali na dané otázky buď verbálne, alebo písomne. Výsledky napovedajú, že verbálna forma opytovania vedie k vyššiemu sebaodhaľovaniu než písomné dotazovanie. Výskum tiež potvrdil, že v interpersonálnom kontakte má na sebaodhaľovanie okrem samotného pohlavia respondenta vplyv aj špecifická interakcia pohlaví oboch člonov komunikačnej diády.
Klíčová slova: sebeodhalování, sebeotvírání, komunikace, intimita
Štefanko, Peter - Auxtová, Alexandra - Ferjenčík, Ján (1996). Sebaodhaľovanie: Konštrukcia merného nástroja a identifikácia niektorých determinánt. Československá psychologie, 40(3), 197-207.

Abstract not available.
Keywords: self-disclosure, self-opening, communication, intimacy