Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Model devíti typů temperamentu a jeho vztah k stylům rodinné výchovy
Rozlišování tří pásem v každé ze dvou základních dimenzí temperamentu umožnilo navrhnout model devíti typů temperamentu. Model zahrnuje tradiční čtyři typy a pět typů smíšených. Podrobili jsme rozboru údaje ze souboru 1405 českých adolescentů ve věku 15 až 17 let, kteří vyplnili Cattellův osobnostní dotazník HSPQ a Čápův dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Zjistili jsme shody i výrazné rozdíly v stylech výchovy ve vztahu k jednotlivým typům temperamentu chlapců a dívek. U obou pohlaví se dimenze úzkostný - vyrovnaný a sociální extravert - introvert vztahují odlišným způsobem ke způsobu výchovy v rodině. Rozdíly ve výchově chlapců a dívek a v jejím vztahu k jejich temperamentu lze hypoteticky interpretovat v souvislosti s odlišnou mužskou a ženskou rolí. Výsledky přinášejí náměty pro další výzkum temperamentu a stylů výchovy ve vzájemných vztazích a také náměty pro praktické aplikace, zejména ve výchově a poradenství, ve vztahu k chlapcům a dívkám patřícím k různým typům temperamentu.
Klíčová slova: temperament, výchova, styly výchovy, pohlavní rozdíly
Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel (2000). Model devíti typů temperamentu a jeho vztah k stylům rodinné výchovy. Československá psychologie, 44(1), 1-10.

Abstract not available.
Keywords: temperament, education, child-rearing types, gender differences