Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Rodové presvedčenia a rodové indentifikácie adolescentných chlapcov a dievčat
Vo výskume stredoškolákov - gymnazistov (109 dievčat a 69 chlapcov) vo veku 17 - 18 rokov byli skúmané názory na primerané rodinné správanie sa muža a ženy. Autorky hypotetizovali, že chlapci a dievčatá budú mať odlišné rodové presvedčenia. Ïalej predpokladali, že dievčatá sa budú v názoroch na rodové normy viac identifikovať s matkou a osobami ženského rodu, kým chlapci s otcom a osobami mužského rodu. Výsledky ukázali, že adolescentné diavčatá a chlapci sa zhodujú v mnohých názoroch na správanie sa muža a ženy, sú však medzi nimi aj závažné rozdiely v rodových normách. Dievčatá sa identifikujú v oblasti názorov na rodové normy s matkou viac ako chlapci, ale chlapci sa neidentifikujú s otcom viac ako dievčatá, čo autorky vysvetľujú rozdielnou socializáciou dievčat a chlapcov. jedným z nepredpokladaných zistení výskumu je, že aj vo vnútri skupiny dievčat a chlapcov sa prejavujú rozdielne rodové presvedčenia. To ostáva zastreté, ak sa porovnávajú len názory chlapcov a dievčat ako predpokladaných homogénnych skupín. Ak sa však chlapci a dievčatá rozdelili na "vyznávačov/ky" tradičných (patriarchálnych) a progresívnejších rodových noriem, do popredia vystúpili ich rozdielne vzorce identifikácii sa s blízkymi ľuďmi a skupinami mužov a žien ako možný zdroj prenosu rodových noriem a očakávaní.
Klíčová slova: rodová přesvědčení, rodové normy, rodová očekávání, rodová identita, výzkum adolescentů
Bačová, Viera - Mikulášková, Gabriela (2000). Rodové presvedčenia a rodové indentifikácie adolescentných chlapcov a dievčat. Československá psychologie, 44(1), 26-44.

Abstract not available.
Keywords: gender biliefs, gender norms, gender expectations, gender identity, adolescents study