Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné sdělení
Posouzení dobrého a zlého člověka adolescenty: Souvislost se sebepojetím, rozdíly mezi děvčaty a chlapci
Článek pojednává o některých výsledcích výzkumu, který se týkal některých aspektů morálního hodnocení adolescentů. Soubor tvořilo celkem 309 adolescentů (156 dívek, 153 chlapců, věk: od 15 do 19 let). Jako metoda byl použit sémantický diferenciál (22 pětibodových škál). Adolescenti posuzovali tři pojmy: "dobrý člověk", "zlý člověk" a "já". Cílem výzkumu bylo: (a) popsat obecnější dimenze sémantického prostoru, v jehož rámci se odehrává posuzování zmíněných pojmů, (b) popsat, jak jsou pojmy "dobrý člověk", "zlý člověk" a "já" v tomto sémantickém prostoru posuzovány a (c) popsat rozdíly mezi děvčaty a chlapci v tomto hodnocení.
Výsledky ukazují, že sémantický prostor hodnocených pojmů lze vymezit třemi dimenzemi: morálním hodnocením, sociální atraktivitou a asertivitou. Pojem "dobrý člověk" je hodnocen jako morální, spíše sociálně atraktivní a asertivní. Dívky přisuzují tyto charakteristiky pojmu "dobrý člověk" ve větší míře než chlapci. Pojem "zlý člověk" není zrcadlovým protikladem pojmu "dobrý člověk". Chlapci i dívky ho posuzují jako nemorálního (dívky ve větší míře než chlapci). Nicméně, "zlý člověk" je současně posuzován jako spíše asertivní (více pro chlapce než pro dívky), z hlediska dimenze asertivita je hodnocen spíše neutrálně. Výsledky také ukazují spojitost hodnocení obou pojmů se sebeposouzením.
Klíčová slova: adolescence, morální hodnocení, "dobrý člověk", "zlý člověk", sebeposouzení"
Macek, Petr - Tyrlík, Mojmír (2000). Posouzení dobrého a zlého člověka adolescenty: Souvislost se sebepojetím, rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Československá psychologie, 44(1), 45-55.

Abstract not available.
Keywords: adolescents, moral judgement, "good person", "bad person", self-assessment