Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Sexuálna výchova a spokojnosť sexuálne aktívnejších mladých ľudí (kvalitatívny prístup)
Práca predstavuje kvalitatívnu sondu do problematiky sexuálneho zdravia. V ohnisku záujmu sú koncepty sexuálnej spokojnosti a rizikového sexuálneho správania na pozadí sexuálno-výchovných vplyvov a posolstiev o sexualite. Na vzorke 30 mladých ľudí (15 mužov a 15 žien), ktorých sexuálne správanie je v porovnaní s ostatnou populáciou rizikovejšie, sa zrealizovalo hľbkové interview o sexuálnej kariére respondenta (časovo pokrývajúce obdobie od raného detstva až po súčasnosť). Obsahová analýza intervií potvrdila prvú výskumnú tézu, podľa ktorej posolstvá o sexualite a štýl sexuálnej výchovy sa premietajů do predstáv o sexuálnej spokojnosti a ovplyvňujú konkrétne sexuálne správanie. Nad rámec teoretických predpokladov vystúpila do popredia doležitosť subjektívneho významu sexu, ktorý výrazne interaguje so sexuálnym správaním a sexuálnou spokojnosťou respondentov. Druhá výskumná téza o nepriamoúmernom vzťahu medzi sexuálnou spokojnosťou a mierou rizikovosti sexuálneho správania sa potvrdila iba čiastočne, sexuálna nespokojnosť zvyšuje rizikovosť sexuálneho správania u osob, pre ktoré je subjektívny význam sexu viazaný na sebapotvrdenie a osobný úspech a tým na získavanie nových partnerov a skúseností, avšak sexuálna nespokojnosť neovplyvňuje rizikovosť tých osob, pre ktoré je subjektívny význam sexu v intímnosti a partnerstve. Jednotlivé charakteristické príbehy sexuálnej kariéry sú dokumentované kazuistikami.
Klíčová slova: sexuální výchova, sexuální spokojenost, subjektivní význam sexu, sexuální zdraví, sexuální riziko
Supeková, Marianna - Bianchi, Gabriel (2000). Sexuálna výchova a spokojnosť sexuálne aktívnejších mladých ľudí (kvalitatívny prístup). Československá psychologie, 44(1), 56-76.

Abstract not available.
Keywords: sexual education, sexual satisfaction, personal meaning of sex, sexual health, sexual risk