Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Trojdimenzionální substruktura osobnosti a její vztah k stylům rodinné výchovy
Autoři doplnili dvojdimenzionální model devíti typů temperamentu, navržený v předchozí studii (Čáp, Boschek, Balcar, 2000), o třetí, charakterovou dimenzi, která je vyjádřena Cattellovým faktorem svědomitost-nesvědomitost v HSPQ (G). Tím vznikl trojdimenzionální model substruktury osobnosti o dvacetisedmi kombinačních kategoriích. Model umožňuje zkoumat interakce temperamentu s charakterem a s dalšími momenty ve vývoji osobnosti. Autoři se zatím soustředili na zkoumání vztahů mezi osobností a styly rodinné výchovy, jak je percipují adolescenti. Využili údajů z výzkumu české mládeže ve věku 15 až 17 let (717 chlapců a 688 dével), kdy každá osoba vyplnila Cattellův osobnostní dotazník HSPQ a Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Zjistili specifické vztahy ukazatelů způsobu rodinné výchovy k navrženému trojdimenzionálnímu modelu zvolené substruktury osobnosti a k jeho jednotlivým kombinačním kategoriím, tedy ke dvacetisedmi specifickým typům osobnosti. Ukázaly se shody i rozdíly v tom, jak výchovu - a to zvláště otcovu a matčinu - percipují chlapci a dívky různých typů osobnosti. Navržený model přináší náměty pro další zkoumání interakcí temperamentu, charakteru a stylů rodinné výchovy, s možností praktického využití poznatků, zvláště ve výchově a v poradenství.
Klíčová slova: osobnost, temperament, charakter, styly výchovy, pohlavní rozdíly
Čáp, Jan - Boschek, Petr (2000). Trojdimenzionální substruktura osobnosti a její vztah k stylům rodinné výchovy. Československá psychologie, 44(2), 97-109.

Abstract not available.
Keywords: personality, temperament, character, child-rearing types, gender differences