Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice
Na vzorku 1074 mladých lidí (věk v rozmezí 18 až 22 roků) byl realizován výzkum sociální stratifikace. Byly hledány determinanty utváření sociálního statusu v návaznosti na zjištění jiných autorů. Analýza získaných dat potvrdila význam vzdělání a profese rodičů na zařazování mladých lidí do společenských skupin a pozic. Vzhledem k tomu, že téměř polovina respondentů není dosud profesně stabilizována (31,8 % studuje, další jsou nezaměstnaní), má na jejich sociální status větší vliv profesní status primární rodiny. Poněkud méně významný je vliv materiálního statusu. Jako vysvětlení se nabízí možnost, že v České republice přetrvává neadekvátní odměňování bez jasného vztahu mezi odbornou náročností práce a výší výdělku. Další zjištěnou tendencí je značná subjektivnost percepce při vlastním zařazování do statusových skupin. Ve skupině s nejvyšším statusem je tendence mírně podhodnocovat materiální komponentu. Politické preference subjektů z vyšších sociálních skupin se vztahují k pravicovým stranám, s poklesem sociálního statusu narůstá nezájem o politiku a činnost politických stran.
Klíčová slova: sociální stratifikace, vzdělání, profese, materiální status, politické preference
Cakirpaloglu, Panajotis - Řehan, Vladimír (2000). Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice. Československá psychologie, 44(2), 110-131.

Abstract not available.
Keywords: social stratification, education, profession, material status, political preferences