Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vplyv fajčenia, konzumovania alkoholu, užívania drog a nedostatku fyzickej aktivity na zdravie adolescentov
V rámci projektu "Nerovnosti v zdraví u adolescentov" byl vo vzorke slovenských adolescentov (n = 2616, z toho 1370 chlapcov, priemerný vek 15 rokov) skúmaný vplyv fajčenia, konzumovania alkoholu, užívania drog, nedostatku fyzickej aktivity a ich kumulácie na zdravie. Dáta boli zbierané dotazníkovou formou. Výsledky potvrdzujú škodlivý vplyv fajčenia, kozumovania alkoholu, užívania drog a nedostatočnej fyzickej aktivity na zdravie adolescentov. Jednotlivé typy rizikového správania majú škodlivý vplyv na zdravie. Iba v prípade súvislosti športovania s výskytom úrozov je vplyv rizikového správania na zdravie opačný vzhľadom na predpoklady; úrazy se vykytujú častejšie u športujúcich ako u nešportujúcich. Nežiadúci vplyv jednotlivých typov rizikového správania na zdravie se kumuluje.
Klíčová slova: kouření, konzumování alkoholu, užívání drog, nedostatek fyzické aktivity, zdraví
Gecková, Andrea - Pudelský, Marcel - Tuinstra, Jolanda - Van Dijk, Jitse P. (2000). Vplyv fajčenia, konzumovania alkoholu, užívania drog a nedostatku fyzickej aktivity na zdravie adolescentov. Československá psychologie, 44(2), 132-147.

Abstract not available.
Keywords: smoking, alcohol consumption, drug usage, lack of physical activity, health