Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Heterosexizmus: Spoločensko-kultúrne a psychologické aspekty postojov ku lesbickým ženám a gayom
V súvislosti s vyradením homosexuality zo zoznamu duševných chorob sa pozornosť odborníkov v danej oblasti obrátila predovšetkým na dynamiku majoritno-minoritných vzťahov a jej vplyv na lesbické ženy a gayov.
V príspevku autori objasňujú koncept heterosexizmu a načrtávajú súčasný stav a prejavy heterosexizmu na poli spoločenských inštitúcií na Slovensku, ako aj jeho prejavy na úrovni indivídua. Diskutujú vzájomné prepojenie postojov ku gayom a lesbičkám s existujúcimi kultúrnymi ideológiami, sumarizujú zistené koreláty homofóbnych postojov a prezentujú funkcionálny prístup ku sledovaniu a zmene postojov ku lesbičkám a gayom. V závere autori naznačujú možné dosledky protihomosexuálnej klímy pre samotných heterosexuálov, ako aj pre lesbické ženy a gayov.
Klíčová slova: postoje, pohlavní role, heterosexismus, homosexualita, homofóbie
Ondrisová, Sylvia - Bianchi, Gabriel (2000). Heterosexizmus: Spoločensko-kultúrne a psychologické aspekty postojov ku lesbickým ženám a gayom. Československá psychologie, 44(2), 165-179.

Abstract not available.
Keywords: attitudes, gender roles, heterosexism, homosexuality, homophobia