Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnostné charakteristiky členov siekt a kultov
¼udia žijúci v sektách sú v porovnaní s nečlenmi siekt na základe Cattellových faktorov uzatvorenejší, nedoverčivejší, nekompromisnejší, introspektívnejší, hľbavejší, ľahšie sa podvoľujú zmenám v rámci svojej skupiny, sú doverčivejší voči vlastnej skupine, sú príliš disciplínovaní, uhladení, majú vhľad do jednania druhých ľudí, sú konzervatívni, maú vysoký stupeň sebakázne a sebakontroly, sú uvoľnenejší, relaxovanejší a na rozdiel od ľudí neveriacich netrpia pocitmi viny, obáv a nemajú sklon k úzkosti.
Klíčová slova: sekta, znaky sekt, diagnostikování sekt, faktory osobnosti, kultová osobnost
Kintlerová, Tatiana (2000). Osobnostné charakteristiky členov siekt a kultov. Československá psychologie, 44(2), 180-189.

Abstract not available.
Keywords: sect, sects characters, sect diagnostics, personality factors, cult personality