Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sociální status a hodnotová orientace mladé generace
S podporou grantu GA ČR byl realizován rozsáhlý výzkum, který byl zaměřen na některé sociálně psychologické charakteristiky současné české populace. Součástí tohoto šetření bylo zjištění sociálního statusu a preference terminálních a instrumentálních hodnot v generaci mladých lidí, kteří vstupují do produktivního života. Výzkum byl proveden na vzorku 1074 osob ve věku 18 - 22 roků, z toho 678 mužů a 396 žen. Nepotvrdil se předpoklad, že příslušnost k určité sociální vrstvě zřetelně ovlivňuje strukturu či hierarchii hodnot. V české populaci patrně prozatím není sociální příslušnost ke konkrétní vrstvě natolik určující, aby bylo možno takový vliv dokázat. Mladá generace je méně pragmaticky a hédonisticky orientovaná, než napovídá povrchní zkušenost. Z životních cílů preferuje Svobodu, Rodinné bezpečí, Zralou lásku, Štěstí, Upřímné přátelství, Mír ve světě a Vnitřní harmonii. Analýzou získaných dat byly detekovány shluky synergických i antagonických hodnot. Například preferování Moudrosti je úzce spojeno s preferencí Sebeúcty a Upřímného přátelství. Naproti tomu se s Moudrostí a Sebeúctou neslučují Pohodlný či Vzrušující život a Pocit úspěšnosti. Prezentovaná zjištění budou srovnána s výsledky šetření v "rodičovské" generaci, tdy se vzorkem osob ve věku 35 - 45 let.
Klíčová slova: sociální status, terminální hodnoty, instrumentální hodnoty, mladá generace
Řehan, Vladimír - Cakirpaloglu, Panajotis (2000). Sociální status a hodnotová orientace mladé generace. Československá psychologie, 44(3), 202-215.

Abstract not available.
Keywords: social status, terminal values, instrumental values, young generation