Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života
Prehľadová štúdia sa venuje doteraz známym teoretickým a metodologickým prístupom k fenoménu zmyslu života. V časti o teoretických prístupoch autor uvádza psychologicko-antropologické východiská, od ktorých sa psychologické uvažovanie o zmysle života odvíja. Prehľad teoretických prístupov k zmyslu života v roznych psychologických teóriách je doplnený o časť týkajúcu sa noetického rozmeru. Autor ďalej diskutuje o ontologickom (konečnom) a osobnom (každodennom) zmysle života. Taktiež uvádza rozne prístupy k štruktúre zmyslu života a jeho prežívania. V časti o zdrojoch zmyslu života se zameriava na obsahovú stránku zmyslu života - hodnoty. Prehľad metodologických prístupov začína diskusiou o kvantitatívnom, kvalitatívnom a kombinovanom prístupe. Autor stručne popisuje najznámejšie metodiky na zisťovanie zmyslu života rozdelené do troch skupín: metódy na všeobecné zisťovanie zmyslu života a existenciálnej frustrácie, metódy na zisťovanie zdrojov zmyslu života a metódy na zisťovanie zmyslu v určitom špecifickom kontexte.
Klíčová slova: smysl života, noetický rozměr, ontologický a osobní smysl života, metody na zjišťování smyslu života
Halama, Peter (2000). Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 44(3), 216-236.

Abstract not available.
Keywords: meaning of life, noetic dimension, ontological and personal meaning of life, methods for measuring meaning of life