Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociálny konštrukcionizmus psychológii
Príspevok referuje o hnutí sociálneho konštrukcionizmu v súčasnej psychológii, které tvorí výzvu pre mnohé tradičné prístupy a nastoľuje v psychológii celý rad nových tém. Uvedené a stručne charakterizované sú rozne konštrukcionistické pristupy, úloha jazyka a analýzy diskurzu, nová koncepcia subjektu, chápanie sociálneho a psychického, nová metodológia, predstavitelia a hodnotenie sociálneho konštrukcionizmu.
Klíčová slova: sociální konstrukcionismus v psychologii, diskurz v psychologii
Bačová, Viera (2000). Sociálny konštrukcionizmus psychológii. Československá psychologie, 44(3), 237-246.

Abstract not available.
Keywords: social constructionism in psychology, discourse in psychology