Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Vyriabilita srdeční frekvence - možnosti využití ve výzkumu a v klinické praxi
Při studiu lidské existence ve zdraví i v nemoci je třeba brát v úvahu fyziologické, psychologické a sociální faktory i jejich interakci. V oblasti psychofyziologických reakcí člověka je v posledních letech stále více využíváno analýzy variability srdeční frekvence, s jejíž pomocí lze hodnotit autonomní modulaci kardiálních funkcí různých situacích. Cílem této práce je podat přehled základních informací o příčinách variability srdeční frekvence a metodách její analýzy, přičemž důraz je položen na spektrální analýzu variability srdeční frekvence (SA VSF). V souladu s nedávno publikovanými studiemi je nastíněn fyziologický význam jednotlivých komponent SA VSF a je upozorněno i na některé sporné oblasti. V závěru článku jsou naznačeny možnosti využití SA VSF v různých oblastech výzkumu i klinické praxe, s důrazem na aplikace v psychiatrii a psychologii, resp. v psychosomatické medicíně obecně.
Klíčová slova: variabilita srdeční frekvence, spektrální analýza, psychosomatická medicína
Šiška, Emil (2000). Vyriabilita srdeční frekvence - možnosti využití ve výzkumu a v klinické praxi. Československá psychologie, 44(3), 266-278.

Abstract not available.
Keywords: heart rate variability, spectral analysis, psychosomatic medicine