Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologie metafory II: Metafora z hlediska kognitivní psychlogie
Článek je druhou částí studie, přibližující psychologickou problematiku metafory z hlediska některých směrů psychologie 20. Století. Předmětem této části je způsob uchopení metafory z kognitivistického hlediska, které pojímá psychické procesy jako procesy zpracovávající informace. Jsou zde uvedeny některé dílčí tematické oblasti kognitivistického výzkumu metafory. Zvláštní pozornost je věnována vztahu metafory a kategorizačních procesů. V pojetí S. Glucksberga a B. Keysara je metafora chápána jako specifická strategie kategorizace, spočívající v pojmenování určité nadřazené kategorie prostřednictvím jejího typického členu, tj. prototypu. Na závěr je poukázáno na problém srovnatelnosti, slučitelnosti a vzájemné komunikovatelnosti přístupů, o nichž je pojednáno v této studii.
Klíčová slova:
Chrz, Vladimír (1996). Psychologie metafory II: Metafora z hlediska kognitivní psychlogie. Československá psychologie, 40(3), 217-227.

Abstract not available.
Keywords: