Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Renesancia záujmu o jazyk: Diskurzívna psychológia a analýza diskurzu
Autorka načrtáva základné argumentačné zdroje a zdovodňuje, prečo sa psychológia pripojila, hoci oneskorene, k lingvistickému obratu, ktorý nastal vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach. Skúma, čo tento obrat k diskurzu v psychológii vlastne znamená, aká je podoba psychológie, ktorá opúšťa ontologický a epistemologický rámec spoločný pre behaviorizmus, celostnú a kognitívnu psychológiu. Detailnejšie približuje podobu britskej diskurzívnej psychológie (Harré, Gillett, Edwards, Potter, Whetherellová), inšpirovanú najmä Wittgensteinom a Foucaultom. V analýze jednotlivých prístupov se zameriava na epistemologické východiská a argumentáciu, ktorou jednotliví autori zdovodňujú, prečo práve navrhovaná analýza reči má kľúčový význam pre pochopenie myslenia a konania človeka.
Klíčová slova: diskursní psychológie, analýza diskursu, konverzační analýza
Plichtová, Jana - Brozmanová, Elena - Berecká, Oľga (2000). Renesancia záujmu o jazyk: Diskurzívna psychológia a analýza diskurzu. Československá psychologie, 44(4), 289-308.

Abstract not available.
Keywords: dicourse psychology, discourse analysis, conversation analysis