Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti
Cílem studie je dokumentovat postup při sestavování Inventáře přídavných jmen (IPJ) určeného pro orientační zjišťování míry pěti dimenzí osobnosti v češtině a uvedení jeho psychometrických charakteristik. Podkladem pro výběr přídavných jmen vystihujících pětifaktorovou strukturu osobnosti byly výsledky reprezentativní taxonomie českých přídavných jmen popisujících osobnost a výsledky analýzy inventářů obsahujících přídavná jména, která vystihují jednotlivé faktory "Velké pětky"; byly přeloženy do češtiny z americké angličtiny. Na základě výsledků těchto dvou studií bylo vybráno 60 dvojic protikladných přídavných jmen (12 pro každou dimenzi) vystihujících pětifaktorovou strukturu osobnosti v češtině. Na základě faktorové struktury odvozené ze sebeposouzení na škálách sestavených z těchto přídavných jmen byla provedena revize některých položek IPJ a sestaven IPJ-R. Reliabilita škál IPS se pohybuje v rozmezí od 0.81 (Intelekt/Otevřenost) po 0.92 (Svědomitost), v revidovaném inventáři (IPJ-R) pak od 0.76 (Intelekt/Otevřenost) po 0.90 (Extraverze). V IPJ-R byla zjištěna nižší reliabilita škál ve srovnání s původním inventářem (IPJ), z jedné na čtyři v něm vzrostl počet položek, které dosáhly hodnoty faktorového náboje nižšího než 0.30 pro odpovídající faktor. V IPJ-R se však snížil počet položek, které v IPJ dosahovaly požadovaných hodnot odpovídajícím faktoru, ale současně bylo dosaženo hodnoty faktorového náboje vyššího než 0.30 také jiných faktorech. Byla provedena korelace faktorových skórů odvozených z IPJ s faktorovými skóry odvozenými z dotazníku NEO-FFI. Hodnoty konvergentní validity s pohybují v rozmezí od 0.71 (Svědomitost) do 0.44 (Intelekt/Otevřenost). Psychometrické charakteristiky revidované verze inventáře se nezlepšily, což lze pravděpodobně vysvětlit nízkým věkem respondentů, kteří se posuzovali na škálách IPJ-R (M = 17 let), proto bude nutné dále ověřovat, zda je inventář vhodným nástrojem také pro zjišťování struktury osobnosti dospívajících.
Klíčová slova: pětifaktorová struktura popisu osobnosti, přídavná jména vystihující pětifaktorovou strukturu osobnosti, psychometrické charakteristiky
Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo (2000). Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti. Československá psychologie, 44(4), 318-330.

Abstract not available.
Keywords: fie-factor structure of personality description, Big Five markers, psychometric properties