Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Pastorální psychologie
Autor podává informaci o aplikaci psychologie v oblasti církevní pastorační práce - pastorální psychologii (teoretická základna) a pastorálním poradenství (praxe).
V úvodu ukazuje, že praxe tohoto hnutí je již vyhraněná, teorie dosud nikoli.
V druhé kapitole seznamuje s historií pastorální psychologie - pastorálního poradenství. První období: 20. - 40. léta v USA, zakládání zkušenostních kursů W. S. Kellerem, R. C. Cabotem, A. Boisenem. Druhé období: 40. až 60. léta v USA, rozšíření profese pastorálního poradce. Třetí období, od 60. let do současnosti, vytvoření pevné struktury a rozšíření hnutí do Evropy a do třetího světa. V Evropě je pastorální psychologie konfrontována s pastýřskou péčí - Seelsorge.
Třetí kapitola se zabývá křesťanskými obsahy v pastorální psychologii. Sleduje jejich uplatnění jako symbolů. Na konkrétní kasuistice z pastorálně-psychologické literatury je toto užití ilustoráno. Je uvedeno několik dalších stručných příkladů užití křesťanských obsahů v poradenství. Příkladem pokusu o psychologický výklad jejich působení je koncept "přechodného objektu", který aplikoval na křesťanský symbol J. Scharfenberg.
V závěru předkládá autor možnosti, jak psychologicky interpretovat uplatnění křesťanského symbolu v poradenství. Seznamuje také s kritickým pohledem teologie a tradičně církevně orientované psychoterapie na užití křesťanských symbolů v pastorální psychologii. Nakonec formuluje výzvu, kterou je pastorální psychologie české psychologii: prověřovat, nakolik silné křesťanské symboly mohou v naší společnosti být přínosem v psychoterapii a poradenství.
Klíčová slova: pastorální psychologie, psychologie a teolotie, psychologie a církev, symboly v psychoterapii
Ryšavý, Ivan (2000). Pastorální psychologie. Československá psychologie, 44(4), 365-372.

Abstract not available.
Keywords: pastoral psychology, psychology and theology, psychology and church, symbols in psychotherapy