Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Konflikt hodnot a kvalita života
V práci je provedena integrace hierarchického a kruhového modelu systému hodnot. První z nich je určen k identifikaci individuálních hierarchií hodnot, druhý aspiruje na postižení univerzálně platné struktury vztahů mezi hodnotami. Tato integrace umožnila nově definovat konflikt hodnot a vymezit jeho důsledky pro kvalitu života. Universitní studenti se zúčastnili výzkumu, v němž bylo zjišťováno deset terminálních hodnot a deset indexů kvality života a s ní souvisejícího chování. Výsledky ukazují, že studenti, kteří řadí v individuální hierarchii hodnot na první dvě místa hodnoty, které se v kruhovém modelu vylučují, vykazují v devíti z deseti sledovaných indexů horší ukazatele než studenti, kteří řadí na první dvě místa hodnoty, jež se nevylučují. Osm z těchto rozdílů bylo statisticky signifikantních (patří mezi ně například spokojenost s životem, frekvence prožívání kladných emocí, požívání alkoholu, kouření a aktivní pohyb). Tyto dvě skupiny se nelišily v objektivních ukazatelích zdraví, v osobnostních rysech, ani v žádném z řady sledovaných demografických atributů. Hlavní dvojicí konfliktních hodnot byly láska a sebeurčení.
Klíčová slova: systém hodnot, konflikt hodnot, kvalita života, láska, sebeurčení
Hnilica, Karel (2000). Konflikt hodnot a kvalita života. Československá psychologie, 44(5), 385-403.

Abstract not available.
Keywords: values systém, values conflict, quality of life, love, self-determination