Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment)
Stať se zabývá problematikou teorie raného citového přilnutí (attachment). Pokouší se popsat základní pojmy, které se k teorii raného citového pouta váží. Zároveň zachycuje některé myšlenkové zdroje této teorie, především psychoanalýzy a etologie. V další části jsou popisovány fáze vývoje citové vazby. Ve stati jsou též uvedeny některé metody určené ke zkoumání kvality této vazby. Od nejznámější z nich - Strange Situation Test (SST) - jsou odvozeny jednotlivé typy chování podmíněného citovým poutem. V článku jsou jednotlivé typy popsány, včetně faktorů, které kvalitu raného přilnutí spoluutvářejí. Největší důraz je přitom kladen na kvalitu mateřské péče, která je odborníky považována za faktor nejpodstatnější. V závěru statě jsou diskutovány problémy poruch tohoto citového pouta.
Klíčová slova: citové přilnutí, rané dětství, emoční vývoj, mateřská péče
Kulísek, Petr (2000). Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment). Československá psychologie, 44(5), 404-423.

Abstract not available.
Keywords: attachment, early childhood, emotional development, mother care