Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nadaní a ich osobité problémy
Empirické aj teoretické práce o nadaných, ktorých je v zahraničnej literatúre posledných dvoch desaťročí pomerne dosť, opakovane zdorazňujú špecifické problémy nadaných, osobitne nadaných dievčat. Patria medzi ne hlavne: nedostatočné štúdijné návyky a sebapoznanie, nedostatok porozumenia a podpory zo strany okolia, nízka podnetnosť učebníc, multipotencionalita a potreba špecifických informácií v karierovom vývine.
Okrem toho väčšina autorov proklamuje existenciu jedinečných osobnostných a vzdelávacích potrieb nadaných, konceptualizovaných najnovšie ako poradenské potreby.
Štúdia stručne popisuje aj niektoré modely práce s nadanými používané v USA.
Klíčová slova: nadání, talent
Vendel, Štefan (1996). Nadaní a ich osobité problémy. Československá psychologie, 40(3), 228-236.

Abstract not available.
Keywords: gift, talent