Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Folková (laická) psychologie: její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii
Sdělení je rozděleno do dvou částí: první vymezuje folkovou psychologii, její vztah k "laickému rozumu" (common sense), analyzuje folkové psychologické schopnosti, charakterizuje - ve srovnání s vědeckou psychologií - základní témata folkové psychologie, zabývá se její funkcí a povahou, vlastnostmi poznávacích procesů a jazykem, který se na jejím vytváření podílí.
Druhá část příspěvku se zabývá vztahem folkové psychologie a vědecké psychologie; autorka zde vychází z diskuse, která v posledních dvaceti letech probíhá. Naléhavost vyřešit tento vztah je motivována mj. skutečností, že po roce 1978 se pozornost vývojově orientované kognitivní psychologie soustředila na studium "teorie mysli", což je právě jedno z témat folkové psychologie. V diskusi se vyhranilo několik stanovisek k řešení toho problému, dvě z nich - stanovisko eliminativistů a intencionálních realistů - jsou autorkou analyzována. - Eliminativisté jsou zastoupeni konekcionisty: jejich postoj k folkové psychologii je odmítavý, neuznávají jádro folkové teorie, tj. mentální stavy, a někteří z nich se domnívají, že vývoj vědeckého poznání v neurovědách umožní vysvětlit tyto jevy jako mozkové nebo tělesné stavy. Naproti tomu intencionální realismus předpokládá reálnou existenci mentálních stavů, jimž je připsána intencionální povaha. Stoupenci tohoto přístupu považují tyto jevy za slučitelné s výstavbou vědecké psychologie a jejich začlenění do psychologické vědy za oprávněné.
Klíčová slova: folková psychologie, vědecká psychologie, mentální stav, eliminativismus, intencionální realismus
Sedláková, Miluše (2000). Folková (laická) psychologie: její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii. Československá psychologie, 44(5), 451-470.

Abstract not available.
Keywords: folk psychology, scientific psychology, mental state, eliminativism, intentional realism