Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sociálna kompetentnosť tvorivých adolescentov - jej kognitívne a osobnostné zdroje
V troch štúdiach sme zisťovali rozdiely v kognitývnych a osobnostných predpokladoch sociálnej kompetentnosti študentov stredných a vysokých škol s roznou úrovňou originálnosti.
V prvej z nich sa porovnávali osobnostné prediktory šiestich komponentov sociálnych zručností. V druhej štúdii sa analyzovali Q-typy extrémnych skupín. V oboch štúdiach bol ukazovateľom komunikačných zručností Riggiho Social Skills Inventory. Osobnostné vlastnosti sme identifikovali Cattelovým 16 PF (5. vydanie) a originalitu Figurálnym testom tvorivého mysleniaTorranceho. Základný súbor tvorilo 227 Pb.
Tretia štúdia overovala podiel originálnosti a humoru na riešení konfliktných situácií povodnou metodikou Vtipné riešenie konfliktou. Tvorivosť sme identifikovali Torranceho testom a Guilfordovým Testom sposobov použitia vecí (n = 96).
Výsledky všetkých troch štúdií potvrdzujü kvalitatívne rozdiely v kognitívnych a osobnostných prediktoroch sociálnych zručností tvorivých študentov. Interfunkčné prepojenie pružnosti a nápaditosti, spolu s nezávislosťou, dominanciou, sebaistotou a prístupnosťou vytvárajú osobité štýly sociálnej interakcie vo verbálnej i neverbálnej komunikácii, kvalitnejšie predpoklady pre úspešnú komunikáciu a riešenie sociálnych situácií.
Klíčová slova: originalita, socální obratnost, osobnost, konfliktní situace
Jurčová, Olga (2000). Sociálna kompetentnosť tvorivých adolescentov - jej kognitívne a osobnostné zdroje. Československá psychologie, 44(6), 481-492.

Abstract not available.
Keywords: originality, social skills, personality, conflict situations