Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kontexty metodologického pluralismu psychologie osobnosti
Autorka rozlišuje čtyři širší kontexty metodologické problematiky psychologie osobnosti. Reprezentují je dvojice polarit: zřetel k obecnému - zřetel k jednotlivému, hledání příčinných vztahů - bezprostřední porozumění, kvantifikující přístupy, výzkumná činnost - případová práce. Polarity jsou konkretizovány citacemi z textů různých autorů dvacátého, někdy však i devatenáctého století. Za rozmanitostí takto vyjádřených stanovisek se podle autorky rýsuje jediná polarita komplexnějšího rázu, která vyjadřuje protikladnost dvou základních metodologických přístupů k tématu osobnost. Jeden zdůrazňuje získávání obecně platných poznatků, význam studia vztahů kauzality, postupy založené na kvantifikaci a výzkumné projekty inspirované všemi těmito hledisky. Druhý přístup se vyznačuje zřetelem k jednotlivcům a interindividuálním diferencím, preferováním metod bezprostředních vhledů do prožitkové sféry, smyslem pro kvalitativní stránku psychického dění a zdůrazňováním humanitárního významu rutinní poradenské a psychoterapeutické činnosti psychologů.
Klíčová slova: obecné a jednotlivé, příčinné vztahy, bezprostřední porozumění, kvantifikující a kvalitativní přístupy, výzkumná činnost, případová práce
Kolaříková, Olga (2000). Kontexty metodologického pluralismu psychologie osobnosti. Československá psychologie, 44(6), 493-504.

Abstract not available.
Keywords: general and individual, causal relations, immediate understanding, quantifying and qualitative approaches, research activity, case studi