Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Riziko z pohľadu hodnotenia a zvládania
Cieľom prezentovanej štúdie bolo prispieť k poznatkom vysvetľujúcim mechanizmy hodnotenia rizík v závislosti od vybraných kognitívnych charakteristík rizika, individuálnych štýlov zvládania a vybraných demografických premenných. Štatistická analýza výsledkov ukázala, že kognitívne charakteristiky rizika (poznatky o riziku, subjektívna kontrola nad rizikom, skúsenosť s rizikom, osobné vs. všeobecné riziko, riziko pre budúce generácie) sa významnejšie podieľali na jeho hodnotení ako vybrané zvládacie štýly (významná bola len tendencia k úteku). Výsledky výskumu naznačili rozdiely v hodnotení globálnych rizík v závislosti od rozdielov v hodnotovej a svetonázorovej orientácii. Výsledky naznačili tendenciu minimalizácie vlastného ohrozenia. Medzipohlavné rozdiely v hodnotení rizík sa nepotvrdili. V závere štúdie je navrhnutý model hodnotenia rizík.
Klíčová slova: riziko, hodnocení rizika, kognitivní charakteristiky, strategie zvládání
Schraggeová, Milica - Rošková, Eva (2000). Riziko z pohľadu hodnotenia a zvládania. Československá psychologie, 44(6), 515-527.

Abstract not available.
Keywords: risk, risk evaluation, cognitive characters, coping strategies