Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rozumí české děti ekonomickým pojmům a vztahům podobně jako portugalské dětiť
Studie je založena na výzkumu vývoje ekonomických pojmů a vztahů u dětí mladšího školního věku. Jejím hlavním přínosem je demontrace metody, kterou k analýze vývoje sítě pojmů vytvořil v 70. letech dvacátého století doc. dr. Fr. Jiránek. Teoretickým východiskem metody je Piagetova psychologie dítěte; technika výzkumu spočívá v použití dotazníku a částečně strukturovaného rozhovoru s dítětem. Vyšetřeno bylo celkem 75 pražských dětí a 75 dětí z portugalského univerzitvního městečka Coimbre stejného věku (věkové rozmezí 7,5 - 9,5 let). Otázky směřovaly k zjištění funkce peněz a jejich koloběhu ve společnosti, ale i hodnoty a znakové funkce mincí a bankovek. Materiál umožňuje též nastínit v daném ohledu některé dílčí vhledy do rozdílů mezi dětmi českými a portugalskými, nedovoluje však - vzhledem k velikosti obou souborů a odlišnému socio-kulturnímu a ekonomickému zázemí, z něhož děti pocházejí - vyvodit závěry o rozdílech ve vývoji ekonomických pojmů a vztahů dětí obou národů.
Klíčová slova: ekonomický pojem, ekonomický vztah, psychologie dítěte
Vyskočilová, Eva - Morgado, Luisa (2000). Rozumí české děti ekonomickým pojmům a vztahům podobně jako portugalské dětiť. Československá psychologie, 44(6), 528-537.

Abstract not available.
Keywords: economical concept, economical relation, psychology of child