Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
O rodině, lásce a přátelství (psychologický esej)
"Přátelství" jako činitel dodávající dimenzi trvalosti sexuálnímu (erotickému) vztahu muže a ženy a vytvářející pro dítě stabilní vývojové prostředí. Potřeba této stability je doložena studiemi psychické deprivace a subdeprivace. Přínos moderní evoluční teorie k objasnění biopsychických základů manželství, ochrany potomstva, překonávání sobectví a navození altruistického chování člověka. Nové pohledy na tvořivou součinnost biologicky dané "přirozenosti" a lidské kultury (nature and nurture). "Přátelství" - z hlediska uspokojování základních psychických potřeb člověka. Ontogeneze "přátelství" - vytváření tzv. prosociálních vlastností dítěte a počátky přátelských vztahů mezi dětmi v předškolním vývojovém období. Mužsko - ženská diferenciace a přijetí pohlavní identity ve středním školním věku, současně s dozráním instinktivního protektivního chování vůči malému dítěti. Příprava pro příští manželství a rodinný život je tedy ve svých základech věcí předškolního a školního věku, a ne až věku pohlavní zralosti.
Klíčová slova: evoluční teorie, manželství a rodina, přátelství, psychické potřeby, ontogeneze
Matějček, Zdeněk (2000). O rodině, lásce a přátelství (psychologický esej). Československá psychologie, 44(6), 538-545.

Abstract not available.
Keywords: evolution theory, marriage and family, friendship, psychological needs, ontogeny