Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Akademická úspěšnost na střední škole: Prediktor absolvování studia medicíny
Ve studii byla ověřována prediktivní validita (a) průměrného prospěchu z fyziky, matematiky a českého jazyka během čtyřletého studia na střední škole, (b) prospěchu z těchto předmětů v jednotlivých letech studia vzhledem k úspěšnému ukončení studia medicíny v intervalu šesti let.
Soubor tvořilo 125 jedinců (64 žen a 61 mužů), kteří byli v roce 1992 přijati ke studiu na 3. lékařskou fakultu UK v Praze. Výsledky binární logistické regresní analýzy naznačují, že průměrný prospěch z fyziky během čtyřletého studia na střední škole by mohl být, s přihlédnutím k relativně dlouhému časovému intervalu mezi prediktory a kritériem, validním prekurzorem úspěšného zakončení studia medicíny v šestiletém období. Kromě toho průměrný prospěch z matematiky ve třetím roce studia se jeví jako ještě úspornější a validnější prediktor. V obou případech prediktory podstatně lépe identifikují jedince, kteří studium v šestiletém období neukončí.
Klíčová slova: studenti medicíny, akademický úspěch, prospěch na střední škole, binární logistická regresní analýza
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2001). Akademická úspěšnost na střední škole: Prediktor absolvování studia medicíny. Československá psychologie, 45(1), 1-6.

Abstract not available.
Keywords: medical students, academic achievement, secondary school grades, binary logistic regression analysis