Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vplyv percipovanej sociálnej opory na zdravie a socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore adolescentov
Vplyv sociálnej opory na zdravie a socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore boli skúmané na vzorke adolescentov (N = 2616, z toho 1370 chlapcov, priemerný vek 15 rokov). Percipovaná sociálna opora bola skámaná v piatich oblastiach: škola, medziľudské vzťahy, vážne rozhodnutia, zdravotné problémy a psychologické problémy. Zdravotný stav adolescentov bol skúmaný s použitím štyroch sebaposudzovacích techník: škály celkového hodnotenia zdravia, dotazníka subjektívnej pohody, škály vitality a duševného zdravia a dotazníka výskytu subjektívnych zdravotných ťažkostí. Socio-ekonomický status adolescentov bol určovaný troma sposobmi: najvyššia sociálna trieda rodičov, najvyššie dosiahnutné vzdelanie rodičov a typo školy, ktorú navštevuje adolescent. Zistenia autorov potvrdili významný vplyv sociálnej opory na zdravie adolescentov. Adolescenti, ktorí uviedli, že sa nemajú na koho obrátiť, s kým porozprávať o niektorom z piatich vybraných problémových okruhov, častejšie hodnotili svoj zdravotný stav iba ako dobrý, nedostatočný až zlý, miera ich subjektívnej pohody, vitality, duševného zdravia bola nižšia a trpeli vyšším počtom subjektívnych zdravotných ťažkostí v porovnaní so skupinou adolescentov, ktorí uviedli, že sa majú na koho obrátiť. Zdravotný stav dievčat bol štatisticky významne horší v porovnaní so skupinou chlapcov, na druhej strane štatisticky významne viac chlapcov ako dievčat uviedlo, že sa nemá s kým porozprávať. Nízká miera sociálnej opory mala výraznejší vplyv na zdravie skúmaných dievčat. Socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore autori potvrdili iba s použitím typu školy ako indikátora socio-ekonomického statusu adolescentov, ale nie s použitím najvyššej sociálnej triedy rodičov alebo najvyššieho dosiahnutého vzdelania rodičov. Nedostatkom sociálnej opory bola ohrozená najmä učňovská mládež.
Klíčová slova: sociální opora, zdraví, socio-ekonomický status, adolescence
Gecková, Andrea - Pudelský, Marcel - van Dijk, Jitse P. (2001). Vplyv percipovanej sociálnej opory na zdravie a socio-ekonomické rozdiely v sociálnej opore adolescentov. Československá psychologie, 45(1), 7-18.

Abstract not available.
Keywords: social support, health, socio-economic status, adolescence