Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Niektoré problémy kvantitatívnej analýzy údajov vo výskume psychoterapie
Príspevok si kladie za cieľ poukázať na niektoré úskalia kvantitatívnej analýzy dát vo výskume psychoterapie. Osobitná pozornosť je venovaná problematike merania efektu psychoterapie, tzv. veľkosti efektu, metaanalýzam porovnávajúcim rozné študie merania efektu roznych psychoterapií, problematike invervenujúcich premenných vo výskume efektu, klinickej signifikancii nameraných zistení, problémom spojeným s používaním nulovej hypotézy a pod. Autor sa zameruje na niektoré niekedy zabúdané charakteristiky takéhoto vyhodnocovania údajov. Príspevok sa tiež zameriava na problémy využitia kvantitatívnej analýzy údajov vo výskume procesu psychoterapie, špecifickejšie - na problémy používania posudzovacích škál a ich kvantitatívneho vyhodnocovania. Článok má byť príspevkom k používaniu kvantitatívneho spracovávania údajov s širším porozumením kontextu takéhoto zhodnotenia údajov.
Klíčová slova: psychoterapie, výzkum, kvantitativní analýza, efekt psychoterapie, proces psychoterapie
Timuľák, Ladislav (2001). Niektoré problémy kvantitatívnej analýzy údajov vo výskume psychoterapie. Československá psychologie, 45(1), 19-33.

Abstract not available.
Keywords: psychotherapy, research, quantitative analysis, effect of psychotherapy, psychotherapeutic process